TRAVMA VE YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA GRUBU

ÜYELER

Yürütme Kurulu

Başkan: Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan

Sekreter: Dr. Cumhur Murat Tulay

Üye: Dr. Ufuk Çobanoğlu

Üye: Dr.Gökay Reyhan

Üye: Dr. Ulaş Çınar

—————————————————-

Yedek Üye: Dr. Serkan Uysal

Yedek Üye: Dr. Asli Gül Akgül Temel

Yedek Üye: Dr. Elif Duman

PROJELER

Travma ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu Projeleri, 2016

A. Hizmet içi eğitim toplantıları

Amaç: Kadrosunda tek göğüs cerrahi olan şehir veya ilçe hastanelerinde, o kişi izindeyken gelebilecek travmalara müdahalede bulunacak olan ekibe (acil, genel cerrahi, kalp-damar uzmanları), bizzat o hastaneye giderek toraks travmasına temel yaklaşımları ve metodları anlatmak ve eğitim vermek.

Devlet hastanelerinde “Türk Göğüs Cerrahisi Derneği yetkilileri bizlere gelip travma konusunda toplantılar yapıyorlar ve bu konuyu önemseyip sahipleniyorlar” imajını yerleştirip derneğimizin ve branşımızın değerini hatırlatmak.

Projenin Gerçekleştirme Süreci: Yılda örneğin iki ayda bir böyle bir eğitim toplantısı yapmak

Proje kaynakları: Bir eğitim toplantısı iki eğitmen ile gerçekleştirilebilir, bu kişilerin o şehre gidiş-geliş masrafları için TGCD MYK’dan destek istenecek.

B. Makale paylaşımı

Amaç: Travma ve toraks yoğun bakımı ile ilgili konularda yerli ve yurtdışı toplantı ile dergilerin periyodik taranması ve oradaki sunum ile yayınların internet ortamından indirilerek tüm göğüs cerrahisi derneği üyelerince okunur-bilinir hale getirilmesi.

Projenin Gerçekleştirme Süreci: Kısa vade.

Proje kaynakları: İnternet olanakları ile hazırlanacak. Yayımlanması için derneğimizin web sitesi kullanılacak.

C. Göğüs cerrahlarının kullandığı yoğun bakımların profillerinin çıkarılması

Amaç: Ülkemizde göğüs cerrahisi uzmanlarının ne kadarının elinin altında kullanıma hazır bir yoğun bakım olduğu, bu yoğun bakımların kaçıncı basamak kabul edildiği, içinde göğüs cerrahlarına uygun şekilde donanım olup olmadığını ortaya koymak ve eksikliklerin giderilmesi için raporlar hazırlayıp ve başvurular yapmak.

Projenin Gerçekleştirme Süreci: Uzun vade.

Proje kaynakları: İnternet olanakları ile hazırlanacak. Üyelere form gönderilip yoğun bakım kullanımları ile ilgili anket doldurmaları istenecek. Sonuçlar bir “database” şeklinde raporlanacak.

D. Toraks Travması kitabı

Amaç: Derneğimiz bünyesinde bir “toraks travması” konulu kitap çıkartmak.

Projenin Gerçekleştirme Süreci: Uzun vade.

Proje kaynakları: TGCD MYK oluruna göre sponsor desteği aranacak.

E. Travma Bülteni

Amaç: Göğüs cerrahisi uzmanlarınca (özellikle periferden) gönderilecek vakaların yayınlanması, karşılaşılan sorunlar hakkında bilgiler alınması, travma ile ilgili haberlerin yer alacağı bir bülten planlanmaktadır.

Projenin Gerçekleştirme Süreci: Orta vade.

Proje kaynakları: İnternet ortamında hazırlanacak ve dernek web sitesinden ulaşımı sağlanacak.

F. Hastalar için bilgilendirme broşürleri

Amaç: Seçilecek belli travma konularında (mesela yabancı cisim yutulduğunda ne yapmak gerekir, göğsümüz üzerine darbe alırsak neler olabilir, hangi durumlarda doktora başvurulmalı gibi), hastaların kısaca bilgilendirileceği, literatürden uzak, okunması anlanması basit birkaç sayfalık broşürler hazırlamak ve bu basılan broşürleri, hastaların ulaşabilecekleri şekilde hastanelere dağıtmak.

Projenin Gerçekleştirme Süreci: Orta vade.

Proje kaynakları: Broşür basımı için sponsor desteği aranacak.

G. Tanı-tedavi rehberleri

Amaç: Travma ve yoğun bakım takibi konularında tanı-tedavi rehberleri, algoritmalar hazırlamak ve bunları hekimlerimize ulaştırmak.

Projenin Gerçekleştirme Süreci: Orta vade.

Proje kaynakları: Rehberlerin hazırlanmasında sponsor desteği aranacak.

H. Adli Tıp konusunun vurgulanması

Amaç: Travmanın adli boyutunu ortaya koymak (muayene, otopsi raporlarının hazırlanması gibi), karşılaşılabilecek yasal zorluklar hakkında bilgi vermek ve göğüs cerrahisi uzmanlarını adli tıp- travma ilişkisi hakkında bilinçlendirmek. Bu sebeple ya çeşitli toplantılar yapılabilir, ya da travma bülteninde bu konulara ilave yer ayrılabilir.

Projenin Gerçekleştirme Süreci: Orta vade

Proje kaynakları: Travma bülteninde ilave yer ayrılırsa internet ortamı yeterlidir. Ancak toplantılar şeklinde planlanırsa, bir bütçe gerekir. Travma – malpraktis – adli rapor doldurulması – otopsi konularında göğüs cerrahisi uzmanlarının bilgilerinin artılması, vaka örnekleriyle, bilgilendirmeler yapılması, bilinçlenmeye önemli katkıda bulunacaktır.

I. Diğer derneklerle ortak faaliyetler

Amaç: Türk Toraks Derneği Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu ile Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu; TÜSAD Yoğun Bakım Çalışma Grubu ile Göğüs Cerrahisi Koordinasyon Kurulu; Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği; Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği gibi çalışma grubumuza yakın kuruluşlarla diyalog kurmak ve gerek veri paylaşımı gerekse ortak toplantılar düzenlemek konusunda bir ilişki geliştirmek (mesela diğer bir çalışma grubuyla Göğüs Cerrahisinde Yoğun Bakım konulu bir toplantı gibi) çalışma grubumuzun amaçları arasındadır.

Projenin Gerçekleştirme Süreci: Orta vade.

Proje kaynakları: Dernekler arası anlaşmalara göre bütçeler belirlenebilir.

J. Dış İlişkiler ve Strateji Çalışma grubu ile ortak çalışma

Amaç: 112 hasta transportunda yaşanan koordinasyon eksikliklerin, tirajdakarşılaşılan problemlerin (hastanın hangi travmasının daha acil olduğu, hastanın primer hekiminin kim olması gerektiği) ortaya konmasını sağlamak amacıyla, uzmanlarımıza anketler gönderip fikirlerini alarak bir uzlaşı raporu hazırlamak ve bunları sağlık sektöründe (yöneticiler bazında) dile getirip çözümler aramak.

Projenin Gerçekleştirme Süreci: Orta vade.

ETKİNLİKLER