1: Çalışma Gruplarının Amacı: Çalışma Grupları, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği (TGCD) tüzüğünde belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için belli bilimsel ve/veya mesleki konular çerçevesinde oluşturulan bilimsel kurullardır.

Çalışma gruplarının amacı, Göğüs Cerrahisini ilgilendiren konularda araştırmalar yapmak, bilgi üretmek, rehberler oluşturmak, gerektiğinde bu rehber ve bilgileri üyelerine ve halka yaymak ve halkı aydınlatıcı aktiviteler yapmak, göğüs cerrahisinde eğitim ve hizmet kalitesine olumlu yönde etkileyecek  çalışmaları planlamak ve desteklemektir.

2: Çalışma Gruplarının Belirlenmesi: Çalışma Gruplarının konuları, TGCD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Dernek üyeleri tarafından önerilen konularda çalışma grubunun oluşturulmasına dernek yönetim kurulu   karar verir.

3- Çalışma Grubunun Yapısı

A:  Çalışma Grubu Üyeleri: Çalışma grubuna üye olmak için TGCD üyesi olmak gereklidir. Her dernek üyesi en fazla iki çalışma grubuna üye olabilir ancak, bir çalışma grubunun yürütme kurulunda görev alabilir. Üyelik başvurusu, dernek tarafından belirlenen internet sitesine ya da üyelik için hazırlanan formların doldurularak dernek sekreteryasına ulaştırılması ile yapılır. Çalışma Grubu üyelerinden TGCD’ye ödenen aidat dışında üyelik aidatı alınmaz. (Üyeler 1. sıradan tercih yaptıkları çalışma grubunun  yürütme kurulu seçimlerinde oy kullanabilir). Üyelerin her dönem dernek kayıt yenileme esnasında  tercihlerini yazılı olarak tekrar belirlemeleri gerekmektedir

B: Çalışma Grubu Genel Kurulu: Çalışma Grubu genel kurulu, çalışma grubu üyelerinden oluşur. İki yılda bir ulusal kongre sırasında toplanır ve aralarda her yıl bir kez toplanır. İki yılda bir çalışma grubu yürütme kurulunu gizli oylama ile belirler. Önerilerde bulunur.

C: Çalışma Grubu Yürütme Kurulu:

C1: Yürütme Kurulu 5 kişiden oluşur. Seçilen üyeler kendi aralarında başkan ve sekreter   belirler. Ayrıca oy sıralamasına göre 3 yedek üye seçilir. Yürütme kurulundan istifa olması durumunda oy oranına göre yedek üyeler ile tamamlanır.

C2: Görev süresi 2 yıldır.

C3: Görev süresi bittikten sonra oluşturulacak yeni yönetim kurulu, çalışma grubu genel kurulu tarafından iki yıllık dönemler için gizli oy ile seçilir.

C4: Yürütme Kurulu başkanı sadece 1 dönem için başkan olabilir.

C5: Bir çalışma grubu yürütme kurulu üyesi aynı zamanda başka bir çalışma grubu yürütme kurulunda görev alamaz.

C6: Çalışma grubu yürütme kurulu üyeliğine aday olanların ilgili konuda deneyimli olması gereklidir.

C7: Çalışma grubu yönetim kurulu biri ulusal kongrede olmak üzere  yılda en az iki kez olmak üzere çalışma grubunun etkinliklerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Yürütme kurulunda alınan kararlar karar defterine yazılı olarak aktarılır ve düzenli olarak Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu’na bildirilir. Çalışma grubu yönetim kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı karar kabul edilir. Alınan kararlar Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu’nca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

C8: Bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısından fazlasına katılmayan yürütme kurulu üyesinin üyeliği düşer.

D:Çalışma Grubunun Görev ve Etkinlikleri:

D1.Çalışma grupları konularıyla ilgili bilgi toplamak ve üyeler arası bilgi alışverişini sağlamak için seminer, eğitim kursları, bilimsel toplantılar, halka yönelik eğitim programları ve Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yönetim kurulunun onayladığı eğitim ve bilim içerikli  diğer  faaliyetleri vb. düzenlerler. Bu faaliyetleri düzenlemek üzere Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu ile işbirliği içinde yıllık programları hazırlarlar. Çalışma grupları bu program dışında da bilimsel toplantı düzenleyebilir. Ancak bunun için en az bir ay önce Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu’ndan onay alınması gerekir.

D2. Çalışma grupları üyeleri Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresinde konularıyla ilgili görev alırlar. Çalışma gruplarının düzenleyecekleri bilimsel toplantılar Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi’nin bir ay öncesi ve sonrası içinde yapılamaz.

D3.Çalışma grupları tarafından düzenlenen bilimsel toplantılar ilgi duyan tüm katılımcılara açıktır.

D4. Çalışma grupları konularıyla ilgili araştırmaları teşvik eder ve düzenlerler. Özellikle Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu ile işbirliği içinde ülke düzeyinde çok merkezli araştırmalar yaparlar. Ayrıca konularıyla ilgili ülke düzeyinde veri tabanı oluştururlar ve bunun sürekliliğini sağlarlar. Her yılın bilgileri bir sonraki yılın ilk üç ayı içinde Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu’na  bildirilmelidir.

D5. Çalışma grupları konularıyla ilgili alanlarda ilgili branş dernekleri ile birlikte rehberlerin hazırlanmasında görev alırlar.

D6.Çalışma grupları alanlarında gerektiğinde belirli konularda ayrıntılı değerlendirme ve araştırma yapmak üzere diğer çalışma grupları veya ilgili diğer derneklerle inceleme araştırma grubu veya uzlaşı paneli kurabilirler. Bunun için Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu’ndan onay almak zorundadır. Bu grupların çalışmalarının sonuçları çalışma döneminin sonunda bir rapor halinde Türk Göğüs Cerrahisi Derneği’ne bildirilir.

D7.Çalışma grupları konularıyla ilgili bilgi verici veya tanıtıcı basılı materyaller hazırlayabilir. Bunun için Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu’na bilgi verilmesi gerekmektedir. Sözkonusu materyallerin basımı, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu’nun onayı ile yapılabilir.

D8.Çalışma grupları Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu onayı ile Uluslararası Derneklerin aynı konudaki çalışma grupları ile ilişkiler kurar, gerektiğinde Uluslararası Derneklerin Çalışma grubunda derneği temsil edecek üye veya üyelerin seçilmesi için gayret gösterirler.

D9. Çalışma gruplarının ayrı bir bütçesi olmayıp gereğinde dernek hesabı kullanılır.

D10. Dernek dışı ilişkiler ve strateji geliştirme çalışma grubunun amacı,  mesleki sorunları gündeme almak, çözüm arayışları içinde olmak, özlük haklarını savunmak, göğüs cerrahisi  için olumlu sağlık politikaları üretmek ve geliştirmektir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı, meslek odaları, ilgili tüzel kurumlar ve diğer tıbbi uzmanlık dernekleri ile ilişkileri düzenlemede, dernek yönetimine yardımcı olmaktır. Göğüs cerrahisi ile ilgili yurtdışı dernekler ile mesleki yakın ilişkiler kurulacak ve sürdürülecektir. Faaliyet  alanının geniş olması nedeniyle, yürütme kurulunun,  10 asil 4 yedek üyeden oluşturulmasına göre, çalışma grubu  kuruluşunu tamamlamalı ve dernek yönetim kuruluna sunmalıdır. Yürütme kurulunda olmayan, ancak bu çalışma grubunun faaliyetlerine katkıda  bulunacağı düşünülen üyeler, gerektiğinde, dernek yönetim kurulu onayı ile görevlendirilecektir.

D11. Herhangi bir çalışma grubunun, derneğe ya da  dernek üyelerine zarar verici etkinliklerde bulunması,  üst üste 2 yıl herhangi bir etkinlikte bulunulmaması üzerine, Yönetim Kurulu, gerek gördüğü takdirde sözkonusu çalışma grubu sonlandırılır.