Kuruluş Amacı

Türk Göğüs Cerrahisi Derneğinin amacı; Göğüs Cerrahisi Bilim Dalının gelişmesini sağlamak ve bu alanda çalışanlar arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmektir. Bu doğrultuda;

a. Göğüs Cerrahisi alanında yurtiçi ve yurtdışında sağlanan gelişmeleri yakından izlemek ve yaymak için ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar (kongre, seminer, panel, sempozyum, kurs) düzenlemek, yayınlar yapmak,

b. Ülkemizde araştırma ve çalışmalar yapmak, bu alandaki mevcut sorunlar için çözüm yolları geliştirmek, halkın ve hastaların eğitimi için çaba göstermek,

c. Göğüs Cerrahisi alanında mezuniyet öncesi, uzmanlık ve mezuniyet sonrası eğitimi planlamak, eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için kurslar düzenlemek ve uygulamalar için sağlık tesisleri açmak,

d. Yasa ve tüzük kurallarına uyularak gerekli izinleri almak koşuluyla Göğüs Cerrahisi ile ilgili ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e. Gerektiğinde yurtdışından araştırıcı, eğitici ve konuşmacı davet etmek,

f. Göğüs Cerrahisi alanında çalışan araştırmacıları ve projelerini desteklemek, yönlendirmek ve ödüllendirmek,

g. Üyeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve derneğe gelir sağlamak amacıyla kültürel ve sosyal etkinlikler (piyango, balo, konser, gezi, kermes, sergi, spor yarışması vb.) düzenlemek, lokal açmak,

h. Konu ve amaçlara ulaşabilmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mallar almak, gereğinde satmak, taşınır ya da taşınmaz malları kiralamak, kiraya vermek.