Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Tüzüğü

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Madde 1.

Derneğin Adı “TÜRK GÖĞÜS CERRAHİSİ DERNEĞİ“dir. Derneğimiz, 27.05.1998 tarihinde kurulmuş olup Bakanlar Kurulunun 2908 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan derneklerdendir. Derneğin şubeleri açılacaktır.

Derneğin merkezi Ankara’dır. Adresi Mustafa Kemal Mahallesi 2132. Sokak, No: 9/6 Çankaya, 06530, Ankara’dır.

Madde 2.

Bu tüzük, 23.11.2004 tarih ve 25649 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5253 sayılı Dernekler Kanunu esas alınarak hazırlanmıştır.

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANLARI

Madde 3.

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği; Göğüs Cerrahisi bilim dalının gelişmesini sağlamak ve bu alanda çalışanlar arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulmuş bir uzmanlık derneğidir. Üyelerinin özlük haklarını korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları dikkate alır. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, değişen ve dönüşen sağlık ortamına, tüzüğü ve benimsediği sağlık politikası temel ilkeleri çerçevesinde müdahil olur. Tüzüğü ve ilkeleri çerçevesinde diğer sivil toplum örgütleri ile işbirlikleri geliştirir. Derneğin faaliyet alanları çalışma, eğitim ve sosyal alanlar olmak üzere üç ana eksende belirlenmiştir.

Bu bağlamda:

Çalışma alanında:

Göğüs cerrahisi alanında çalışan araştırma görevlisi, uzman hekim ve akademisyenlerin çalışma koşullarını ülke çapında takip eder, görevlerin yerine getirilmesinde ortaya çıkan ve çıkabilecek sorunları tespit eder ve bu sorunlara mevcut kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde müdahil olmak üzere gerekli girişimlerde bulunur.

a. Araştırma görevlisi, uzman hekim ve akademisyenlerin özlük haklarının korunması ve iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapar ve bunu ilgili merciilerle paylaşır. Üyelerinin mesleki haklarını korur ve mesleğe ilişkin her türlü olumsuzluklara karşı yasalar çerçevesinde yargı organları, yasama ve yürütme kademeleri nezdinde başvurularda bulunur, sözcülük eder ve gerekirse dava açar veya davaya müdahil sıfatıyla katılır.

b. Ülkenin değişik bölge ve/veya kentlerinde, yurtiçinde veya yurtdışında temsilciler atar.

c. Dernek herhangi bir siyasi parti ve grupla organik veya dolaylı ilişki içinde bulunmaz. Çalışma amaç ve ilkeleri doğrultusunda devletin yetkili organlarına görüş ve önerilerde bulunur. Göğüs Cerrahisi alanında uygulanan ve uygulanması hedeflenen politikaların belirlenmesinde görüş bildirir.

Eğitim alanında:

a) Göğüs cerrahisi alanında yurt içi ve yurt dışında sağlanan gelişmeleri yakından izler ve yaymak için ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar (kongre, seminer, panel, sempozyum, kurs vb..) düzenler, yayınlar yapar,

b) Ülkemizde araştırma ve çalışmalar yapar, bu alandaki mevcut sorunlar için çözüm yolları geliştirir, hastaların eğitimi için çaba gösterir,

c) Göğüs cerrahisi alanında mezuniyet öncesi, uzmanlık ve mezuniyet sonrası eğitimi planlar, eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için kurslar düzenler ve uygulamalar için sağlık tesisleri açar,

d) Yurt içi ve dışında aynı ve benzeri konularda çalışan bilimsel kuruluşlarla, sivil toplum örgütleri, dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapar,

e) Gerektiğinde yurt dışından araştırıcı, eğitici ve konuşmacı davet eder,

f) Göğüs Cerrahisi alanında çalışan araştırmacıları ve projelerini destekler, yönlendirir ve ödüllendirir,

g) Genel Kurul kararına binaen oluşturulan GÖĞÜS CERRAHİSİ UZMANLIK DALI YETERLİK İÇ YÖNERGESİ çerçevesinde Yeterlik Kurulu belirlenir. Bu kurul kendi yönergesi ile bağımsız olarak çalışır. Yeterlik Kurulu, Yeterlik Genel Kurulu’na karşı sorumludur.

Sosyal alanda:

a) Göğüs cerrahisi alanında toplumun bilgilendirilmesi amaçlı toplantı, konferans ve anket çalışmaları yapar,

b) Üyeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve derneğe gelir sağlamak amacıyla kültürel ve sosyal etkinlikler (piyango, balo, konser, gezi, kermes, sergi, spor yarışması vb.) düzenler, gerektiğinde lokal açar,

c) Konu ve amaçlara ulaşabilmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mallar alır, gereğinde satar, taşınır ya da taşınmaz malları kiralar, kiraya verir, komisyon, vakıf, müessese ve iktisadi işletmeler kurabilir.

ÜYELİK

Madde 4.

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, dernek üyeliği ilgili kanunla yasaklanmamış olanlar derneğe üye olabilir. Üyelik asil ve onursal olmak üzere iki şekildedir.

a) Asil Üyeler: Göğüs cerrahisi uzmanları, Göğüs Cerrahisi bilim dallarında eğitimini sürdürmekte olan araştırma görevlileri, Göğüs Cerrahisi bilim dalı ile ilişkisi olan diğer bilim dallarına mensup uzman doktor ve doktor araştırma görevlileri asil üye olabilirler. Asil üyeler derneğin yönetim, denetim, etik ve bilimsel kurullarına seçilebilirler ve bu kurulların seçiminde oy hakkına sahiptirler. Üyelikleri için giriş aidatı ve yıllık aidat öderler.

b) Onursal Üyeler: Çalışmalarıyla Göğüs Cerrahisi alanının gelişmesine katkıda bulunmuş ve uzun yıllar mesleğe ve/veya derneğe hizmet etmiş ve/veya aktif meslek yaşamından ayrılan kişiler, Yönetim Kurulu’nun alacağı kararla onursal üye olurlar. Türkiye’de oturma izni bulunmayan yabancı kişiler onursal üye olabilirler. Önceden asil üye olmak koşuluyla onursal üyelerin Genel Kurul’da oy hakkı vardır, fakat aidat ödemek zorunlu değildir.

Madde 5.

Derneğe üye olabilmek için, Madde 4/a’daki özelliklere sahip kişilerin başvuru formunu doldurarak bir dilekçe ile başvurusu gereklidir. Başvurular, dernek merkezine doğrudan veya temsilciler aracılığıyla yapılır. Başvuru dilekçesine çalışma durumu gösterir resmi bir belge ve özgeçmiş eklenir. Yönetim Kurulu en geç 30 gün içinde olumlu veya olumsuz karara bağlamak ve adaya bildirmek zorundadır.

Madde 6.

Üyeliğin sona erdirilmesi: Aşağıdaki hallerden birinin saptanması halinde, üyelik kaydı Yönetim Kurulunca silinir.

a) Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği, fiili ehliyet ve ayırdetme gücünü yitiren veya haklarında gaiplik kararı alınmış üyeler,

b) Yönetim Kurulu’na üyelikten ayrılma dilekçesi ulaşanlar, ölümler,

c) Yıllık aidatını iki dönem ardarda ödemeyen üyeler, yönetim kurulunun en az bir kez uyarmasına rağmen ödememesi veya gerekli belgeleri ibraz edememesi durumunda üyelikten ihraç edilir.

d) Dernek amaçlarına ve/veya tüzüğüne aykırı hareketlerde, dernek çalışmalarını engelleyici ve/veya derneğin kurumsal itibarını zedeleyen davranışlarda bulunan ve/veya Etik Kurul’ca üyelikten ihracı talep edilenler, Yönetim kurulu tarafından ilk Genel Kurulda sunularak alınan ihraç kararı talep edilir. Genel Kurul kararı yargı yolu açık kalmak koşulu ile kesindir. Bu karar üyelere duyurulur.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 7.

Derneğin Organları:

  • Genel Kurul,
  • Yönetim Kurulu,
  • Denetleme Kurulu,
  • Etik Kurul’dur.

GENEL KURUL

Madde 8.

Derneğe kayıtlı üyeler Genel Kurul’u oluştururlar. Genel Kurul’un başlıca görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini 2 yıl süre ile seçer.

b) Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini 2 yıl süre ile seçer.

c) Etik Kurul asil ve yedek üyelerini 2 yıl süre ile seçer.

d) Yönetim kurulunun hazırladığı yıllık çalışma raporu ile denetleme kurulu raporunu görüşerek Yönetim kurulunu aklar.

e) Sorumlu görülen yönetim kurulu başkanı ve üyeleri hakkında dava açılmasına ve seçim zamanı gelmemişse işten el çektirmelerine ve yeniden seçime karar verir.

f) Yönetim Kurulu’nun önereceği bütçe ile çalışma programını olduğu gibi veya değiştirerek kabul eder.

g) Gerektiğinde dernek tüzüğünde gerekli değişiklikleri yapar ve/veya derneğin feshine karar verir.

h) Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ya da ayrılması konusunda karar verir.

i) Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılması önerilen üyeler hakkında karar verir.

j) Her türlü tasarruf ve mülkiyet hakkı Derneğe ait olmak üzere; taşınmaz malların alınıp satılması, kiralanması (her türlü tasarrufu konusunda), sağlık kuruluşları açılması, şirket, iktisadi işletme veya vakıf kurmak gibi konularda Yönetim Kurulu’na yetki verir.

k) Dernek amblemini değiştirir,

l) Bu tüzükte ya da mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

Genel Kurul Toplantısı

Madde 9.

Olağan genel kurul toplantısı 2 (iki) yılda bir Aralık ayında Ulusal Kongre’de ya da Yönetim Kurulu’nun alacağı karara göre başka bir yer ve tarihte yapılır.

Ayrıca;

a) Yönetim ya da Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda

b) Derneğin toplam asil üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile Genel kurul Olağanüstü toplanır.

Madde 10.

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 11.

Genel kurul toplantıları Dernek yönetim kurulunun uygun gördüğü yerde yapılır. Genel kurul, Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikincisinde çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel kurul’a katılan üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıya yönetmek üzere üyeler arasından açık oyla toplantıyı yönetmek üzere Divanı oluşturacak bir başkan ve iki yazman seçilir.

Toplantıyı Divan başkanı yönetir. Yazmanlar toplantı tutanağı düzenleyerek başkan ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Genel kurulda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Gündem toplantı tarihinden en geç bir hafta öncesinden üyelere e-posta yoluyla ve/veya dernek web sayfasından duyurulur. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konular da gündeme alınır. Her üye bir oy hakkına sahiptir. Vekâlet yoluyla oy kullanılamaz.

Madde 12.

Genel kurulda kararlar salt çoğunluk ile kabul edilir. Tüzükteki değişiklik önerileri ve derneğin fesih kararı üçte iki (2/3) çoğunlukla kabul edilir. Genel Kurul’da kararlar tüzükte açık hüküm bulunmayan haller dışında açık oy ile alınır. Dernek organları seçimi gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılır. Yapılacak seçimlerde en çok oy alan üyeler asil, daha az oy alanlar yedek üyeliğe seçilir.

YÖNETİM KURULU

Madde 13.

Yönetim Kurulu 9 kişiden oluşur. Genel kurul tarafından iki yıl için 9 asil, 5 yedek üye seçilir. Yeni Yönetim Kurulu kendi içinde Başkan, Genel Sekreter ve Mali Sekreter’ini seçer. Derneğin Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aday olan üyelerin yer aldığı liste (çarşaf liste) veya blok liste üzerinden Genel Kurul’un aksine bir kararı olmaz ise gizli oyla seçilerek belirlenir. Seçimlerde seçilme sınırında birden fazla aday eşit oy alırsa, sıralama yapılabilmesi için eşit oy alan adaylar arasında kura çekilir. Asil üyeliklerde boşalma olması durumunda yedek üyeler sırayla göreve çağırılırlar.

Yönetim kurulunun görev süresi iki yıldır. İki yılda bir yapılan her olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu seçimi yenilenir. Aynı üyeler yönetim kuruluna yeniden seçilebilirler. Bir üye arka arkaya iki dönem yönetim kuruluna başkan seçilemez.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 14.

Yönetim kurulu en az 3 ayda bir başkanın çağrısı ile toplanır ve gündemdeki konuları karara bağlar. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi istifa etmiş sayılır.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneği her alanda temsil etmek ya da bu konuda Yönetim Kurulu üyeleri’nden birine ya da birkaçına yetki vermek,

b) Derneğin amaçları doğrultusunda her türlü çalışmada bulunmak,

c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, yıllık aidat miktarını belirlemek, görev dönemine ilişkin çalışma raporunu ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak, tahmini bütçenin fasılları arasında zorunlu nedenlerle değişiklik gerekirse, Genel Kurul’dan aldığı yetkiyle aktarma yapmak,

d) Genel kurulun aldığı kararları uygulamak,

e) Üye olmak isteyenlerin başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak,

f) Derneğin bilimsel etkinliklerinin yürütülebilmesi için alt komiteler kurmak. Bu komitelere görevliler atamak, alt komitelerin çalışmalarını denetlemek, gerektiğinde bu çalışmaları durdurmak,

g) Gerektiğinde üyelere uyarıda bulunmak, Etik Kuru’luna göndermek ve bu kurulun vereceği kararlara göre üyeliklerine son vermek üzere Genel Kurul’a öneride bulunmak

h) Ulusal ya da uluslararası kongre ve diğer bilimsel toplantıların yapılmasını kararlaştırmak ve bu etkinlikleri düzenlemek,

i) Tüzük değişikliği gerektiğinde önerilerini Genel kurula sunmak,

j) Derneğin amaçları doğrultusunda koruyucu, tedavi edici ve eğitici tesisler kurarak işletmek,

k) Dernek merkezi işlerini yürütmek için gerekirse taşınır ve taşınmaz satın almak, kiralamak ücretli personel tutmak,

l) Genel Kurul’u olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

m) Onursal üyelerin seçimi için Genel Kurul’a teklifte bulunmak,

n) Bu tüzükte ya da mevzuatta Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

o) Davaya vekalet vermek, sulh olmak, ibra etmek, davadan ve temyizden feragat etmek, davayı ve feragatı kabul etmek, dava açmak, idari, mali, adli, icrai takibat yapmak veya yaptırmak ve bu hususları kapsayan vekaletname vermek,

p) Genel Kurul’dan alacağı yetki ile temsilciler atamak,

r) Yayınlanacak eserlere karar vermek, mali bakımdan desteklenecek araştırmaları belirlemek,

s) Yurt içi ve dışı bilimsel etkinlikler için organizasyonda bulunmak üzere dernek üyelerini görevlendirmek, ulusal ve uluslararası derneklerde görev yapmak üzere temsilciler görevlendirmek.

t) Yönetim Kurulu tarafından çalışma grupları yönergesi oluşturulur ve bu yönerge kapsamında her iki yılda bir kongrede çalışma grupları seçimleri yapılarak yürütme kurulları oluşturulur. İlgi duyulmayan çalışma grupları yine aynı seçim döneminde Yönetim Kurulu tarafından feshedilebilir, talep olması halinde ise yeni çalışma grupları açılabilir.

u) Yönetim Kurulu, diğer tıbbi, bilimsel mesleki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çıkarılmakta olan veya çıkarılması düşünülen bilimsel-tıbbi-mesleki-sosyal süreli ya da bir defaya mahsus basılı veya elektronik olarak yayımlanan yayınların işleyişine standart getirilmesi amacıyla yönerge hazırlar.

Bu yönerge ile editörler kurulu belirlenmesi ve dergilerin işleyişini dair diğer hususlar belirlenir.

v) Derneğin yayınlarının sahibi, müdürü ve editörleri Yönetim Kurulu tarafından atanır.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ’NİN YETKİ VE GÖREVLERİ

Madde 15.

Başkan: Derneğin idari ve bilimsel temsilcisidir. Gerekli gördüğü zaman Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır. Genel Sekreter ile birlikte gündemi belirler. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye dayanarak dernek adına borç ve hak sağlayıcı işlemler yapar. Dernek yararına gördüğü işlemleri gerçekleştirir. Dernek adına bankalarda hesap açıp kapatmaya, bu hesaplardan ilgisi ile birlikte para çekmeye yetkilidir.

Genel Sekreter: Derneğin üye kayıt defterini, karar defterini ve gelen-giden evrak defterini tutar, yazışmaları yapar, dosyaların düzenli tutulmasını ve Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanmasını sağlar. Başkanın yokluğunda onun görevlerini üstlenir.

Mali Sekreter: Derneğin gelir-gider defterini, bütçe defterini ve demirbaş defterini tutar. Tahmini gelir ve gider bütçesi hazırlar. Derneğin mali durumunu yönlendirir. Sarf ve gelir belgelerini düzenli biçimde korur. Ödemelere ait belgeleri, aidat, bağış ve benzeri gelirlere ilişkin makbuzları imzalar. Toplanan paraları Yönetim Kurulu’nca belirlenen bankalara yatırır. Yönetim Kurulu’na bu işlemler konusunda bilgi verir.

Üyeler: Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı ile katılırlar. Yönetim Kurulu’nca verilen görevleri üstlenirler. Her üyenin dernek faaliyetleri ile ilgili özel bir görev üstlenmesi esastır.

DENETLEME KURULU

Madde 16.

Denetleme kurulu, Genel kurulda gizli oy açık tasnif ile 2 yıl süre için seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Asil üyeler aralarında birini başkan seçerler. Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman dernek defterlerini tetkik edebilirler, Dernek Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Dernek Yönetim Kurulu kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri Denetleme Kurulu ve üyelerinin incelemesine sunmakla yükümlüdür. Denetleme Kurulu, Genel Kurul’a karşı sorumludur. Denetleme kurulu en az 6 ayda bir toplanarak gereken incelemeleri yapar. Derneğin gelir ve giderlerini, hesaplarını denetler saptamalarını Yönetim Kurulu’na bildirir. İki yılda faaliyet dönemi sonunda elde ettikleri bilgileri içeren bir rapor hazırlayarak Genel Kurul toplantısına sunulmak üzere Yönetim Kurulu’na verir. Denetleme sırasında kanun ve tüzüğe aykırı işlemleri tespit ettiğinde olağanüstü genel kurul yapılmasını yönetim kurulundan talep eder.

ETİK KURULU

Madde 17.

Etik Kurul, Genel Kurul’da seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Etik Kurul’a seçilebilmek için tüzükte yer alan asil üyelik koşullarına ek olarak, Göğüs Cerrahisi alanında en az 15 yıllık deneyimi olmak ve 45 yaşını aşmış bulunmak gerekir. Görevleri:

a) Meslek onurunun korunması için çalışmalar yapmak, bu konuda her türlü tedbiri almak ve öneriler getirmek.

b) Yönetim Kurulu tarafından havale edilen şikâyetleri ve dosyaları kanunlar, dernek tüzüğü, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde usul ve esas bakımından değerlendirip, sonuçlandırmak.

c) Meslek ve deontolojiye, şeref ve haysiyete aykırı harekette bulunan üyelere ve derneğin itibarını zedeleyecek, kurumsal yapısına zarar verecek üyelere, gereğine göre uyarma, kınama cezası ile üyelikten çıkarılması hususlarını Yönetim Kurulu’na teklif etmek.

Madde 18.

Genel Kurul gerekli görülen yerlerde şubeler açar.

Dernek Yönetim Kurulunca gerekli görülen yerlerde, Dernek Yönetim Kurulunun yetkili kıldığı ve bulundukları yerde ikamet eden, asil üye olabilecek nitelikteki üç kişinin, kanunda yazılı olduğu usulle en büyük mülki amire şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri vermeleri ile kurulur.

Bu başvuruya, yetki belgesinin ve Dernek Tüzüğünün yeterli sayıda eklenmesi gereklidir. Şubeler genel merkez tüzüğüne bağlı olarak kurulur ve bu tüzüğe uymak zorundadırlar. Sadece şubenin yeri ve adresi yazılı olan maddelerde değişiklik, usulüne uygun olarak yapılabilir.

Şubeler kendi içlerinde başkanlarını ve yürütme kurullarını belirler ve seçerler.

Açılacak şubeler bu tüzükle veya sonradan çıkarılacak tüzük ve içtüzüklerle Dernek Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışırlar. Dernek Yönetim Kurulu’nun bu şubeler üzerinde her zaman ve her şekilde kontrol yetkisi vardır. Dernek Yönetim Kurulu, gerektiğinde salt çoğunlukla karar alarak, şubelerin yönetim kurullarını geçici veya kesin olarak işten el çektirebilir.

Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen kırk beş gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.

Şubelerin adı “Türk Göğüs Cerrahisi Derneği ………. Şubesi” şeklinde belirtilir.

Şubelerin organları şunlardır;

A) Şube genel kurulu

B) Şube yönetim kurulu

C) Şube denetleme kurulu

A) ŞUBE GENEL KURULU

Şube genel kurulu iki yılda bir eylül ayı içinde kadar olağan toplantısını yapar. Olağan toplantı dışında Dernek Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya ilgili şube üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Dernek Dernek Yönetim Kurulu’nca çağrılır.

Toplantı ve karar alma usulü

Toplantı yeri, çağrı toplantı ve karar almaya ilişkin hususlarda tüzükteki Dernek Yönetim Kurulu’nun belirlenmiş olan hükümleri uygulanır, ancak

1- Şube genel kurulunun toplantısına ait ilan gazete ile yapılabileceği gibi internet (dernek resmi web sayfası) veya mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak sureti ile de yapılabilir.

2- Şube genel kurulları olağan toplantılarını Dernek Yönetim Kurulu’na en az iki ay önce bitirmek zorundadır.

Şube genel kurulunun görevleri

Şube genel kurulu aşağıda yazılı görevleri yapar.

1- Şube organlarını seçmek.

2- Dernek tüzüğünde gerekli görülen değişiklik tekliflerini hazırlamak.

3- Şubelerinin diğer organlarının raporlarını görüşmek.

4- Şubenin bütçesi hesaplarını görüşmek ve karara bağlamak.

5- İlgili mevzuat ve tüzükte şube genel kurulunca yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

B) ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU GÖREV VE YETKİLERİ

Şube yönetim kurulu şube genel kurulunda kapalı oyla seçilir. Şube yönetim kurulu beş asil, beş yedek üye olmak üzere genel kurulca iki yıl süreyle seçilir.

Yirmi beşten az üyesi bulunan bölgelerde şube açılamaz. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy sayısına göre göreve çağrılması zorunludur.

Şube yönetim kurulu aşağıda belirtilen görevleri yapar.

1- Şubeyi temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden en az ikisine yetki vermek.

2- Şubenin gelir ve gider hesaplarını ilişkin işlemleri yapmak bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

3- Şube genel kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak.

4- Gerekli olduğu hallerde dernek yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.

5- Şube ile merkez arasında bağlantı ve işbirliği sağlamak üzere gerekli iletişimi sürdürmek.

6- Dernek tüzüğünün ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak. Şube yönetim kurulu salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Şubenin çalışmaları her yılın nisan ayının onbeşine kadar genel merkeze gönderilir.

7. Şubeler genel merkez genel kurulunda şube üyelerinin bizzat oy kullanmaları ile temsil edilir.

C) ŞUBE DENETÇİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Derneğin asil üyeleri arasından, şube genel kurulu tarafından üç asil üç yedek denetçi seçilir. Denetçinin görev süresi iki yıldır, süresi bitenler tekrar seçilebilir. Denetçiler şubenin her türlü çalışmalarını altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını yönetim kuruluna bildirir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 19.

Şubeler aşağıda belirtilen görevleri yapar:

1- Bilimsel çalışma ve toplantı düzenlerler.

2- Dernek Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği diğer işleri yaparlar.

3- Altı aylık dönemler halinde Dernek Yönetim Kurulu’na rapor verirler.

YETERLİK KURULU

Madde 20.

Türk Göğüs Cerrahisi Yeterlik Kurulu yönergesi esaslarına göre çalışmalarını düzenler ve TGCD Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

MALİ HÜKÜMLER:

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 21.

Derneğin gelir kaynakları aşağıdaki gibidir:

a) Üyelik aidatları.

b) Mal varlıklarından elde edilen gelirler.

c) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

d) Bilimsel yayın, kurs, eğitim-öğretim faaliyetleri,

e) Düzenlenen her türlü bilimsel toplantılardan (kongre, sempozyum, atölye çalışması, kurs vb.) elde edilen gelirler,

f) Derneğin veya şubenin desteklediği bilimsel çalışmalarla ortaya çıkan her türlü patent, faydalı model ve yeni ürün geliştirmeden elde edilecek gelirler,

g) Derneğin nakit varlığının faiz gelirleriyle dernek adına bir bankanın kasasında saklanan devlet tahvili ve hazine bonoları,

h) İnternet sitesi ve elektronik yayınlardan elde edilecek reklam ve satış gelirleri.

DERNEĞİN GİDERLERİ:

Madde 22.

a. Kira, elektrik, su, personel maaşı, sigorta, ulaşım vb. giderler.

b. Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak dergi, kitap ve benzeri yayın giderleri.

c. Kongre, benzeri bilimsel toplantı organizasyonları, bu toplantıların duyuru, sonuç, rapor ve tutanaklarının baskı masrafları.

d. Dernek organlarının, görev grupları ve komisyonların çalışmaları için üyelerin transfer ve konaklama masrafları.

e. Halkı göğüs cerrahisi konularında bilgilendirmek üzere yapılan etkinliklerin giderleri.

f. Ulusal ve uluslararası kongrelerde dernek adına açılan standın bedeli ve bunun için Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek kişilerin transfer, kayıt ve konaklama giderleri.

g. Yönetim Kurulu kararı ile derneği temsilen ulusal ve uluslar arası toplantılara katılan üyelerin masrafları.

h. Sosyal faaliyetler ve törenlerde derneği temsil edecek olan çiçek, çelenk, v.b. giderleri.

i. Üyelere verilecek diploma, rozet, kokart, plaket v.b. hediyelerin masrafları.

AİDAT MİKTARI

Madde 23.

Dernek giriş aidatı ve asil üyelerin vereceği aidat Dernek Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılır.

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 24.

Derneğin tüzüğü, Dernek Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul’a katılanların 2/3 çoğunluğu tarafından alınacak kararla değiştirilebilir. Bunun dışında dernek üyelerinin onda biri sayısı ile tüzük değişiklikleri önerilebilir. Değişiklik önerileri Genel Kurul toplantısından en geç bir hafta öncesine kadar dernek resmi internet sayfası aracılığı ile üyelere bildirilmelidir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 25.

Derneğin iç işleyiş ve denetimi için Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Genel Kurul tarafından son şekli verilecek yönetmelikler hazırlanabilir.

DERNEĞİN GELİR GİDERLERİNİN İZLENMESİNDE UYULACAK İLKELER

Madde 26.

Derneğin her türlü geliri Dernekler Kanunu hükümlerine uygun şekilde sağlanacak alındı belgesi ile hertürlü gideri de harcama belgesi ile belgelendirir. Bu belgelerin 5 yıl saklanması zorunludur. Alındı belgesinde ilgilinin açık kimliği ve imzası bulunacaktır. Dernek adına bağış ve yardım toplamaya yetkili kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen kişi veya tüzel kuruluşlardır. Bunların dışında kimse para toplamaya yetkili değildir. Dernek, Dernekler Kanunu’nun da verdiği yetkiye dayanarak, toplam varlığının %20’si oranında borçlanabilir.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 27.

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye defteri, büyük defter ve tutulması durumunda envanter defteri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

Madde 28.

Derneğin feshine Genel Kurul karar verir. Bunun için Genel Kurul’un üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile toplanması gerekir. Karar katılanların 2/3 çoğunluğu ile alınabilir. İlk toplantıda 2/3 çoğunluk sağlanamaz ise Genel Kurul ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, karar için katılanların 2/3’sinin oyu yeterlidir. Fesih kararı Dernek Yönetim Kurulu tarafından 15 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
Dernek feshedildiği takdirde, feshe karar veren Genel Kurul, dernek mallarını, parasını ve haklarını derneğin amacına uygun çalışan başka dernek, federasyon veya meslek kuruluşlarına devreder, devir ve tasfiyeyi kimlerin yapacağını kararlaştırır.

Madde 29.

Bu tüzükte yer almayan konularda Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 30.

Yönetim kurulu, dernek için hazırlatacağı amblem örneklerini ilk Genel Kurul’a sunar ve burada derneğin amblemi seçilir. Dernek, tüm yazışmalarında bu amblemi kullanır. Derneğin amblemi Yönetim Kurulunun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amacı dışında kullanılamaz.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 31.

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Dernek Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Bu tüzük 31 maddeden ibarettir.

KURUCU ÜYELER

Derneğin kurucu üyelerinin adı ve görev yerleri:

Adı Soyadı: Prof. Dr. Şinasi Yavuzer.

Baba adı:Mehmet Cahit

Doğum yeri ve tarihi:Erzincan,1941

Adres: Koza sk.114/86 Gaziosman Paşa/Ankara

İş adresi:Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,İbni Sina hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, 06100, Sıhhiye/Ankara

Adı Soyadı: Prof. Dr. İlker Ökten

Baba Adı: Necip

Doğum yeri ve Tarihi: Gölcük,1948

Adres:35 sk.no:22 Bahçelievler /Ankara

İş adresi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,İbni Sina Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, 06100, Sıhhiye/Ankara

Adı Soyadı: Prof. Dr. Hadi Akay

Baba Adı: Hakkı

Doğum yeri ve Tarihi: Çubuk,1946

Adres:Çicekdağsk.no:2/2 Gaziosman Paşa/Ankara

İş adresi:Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,İbni Sina Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, 06100, Sıhhiye/Ankara

Adı Soyadı: Prof. Dr. Şevket Kavukçu

Baba Adı:Ahmet hamdi

Doğum yeri ve Tarihi: Çorum,1951

Adres:7.sok 13/1 Bahçelievler/Ankara

İş adresi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,İbni Sina Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, 06100, Sıhhiye/Ankara

Adı Soyadı: Op. Dr. Güven Çetin

Baba Adı: Ahmet Ziyaettin

Doğum yeri ve Tarihi:Ankara-1939

Adres: Mebus Evleri Ergin sokak 31/12 Tandoğan/Ankara

İş adresi: Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi 1. Cerrahi Kliniği Şefi/Ankara

Adı Soyadı: Prof. Dr. Göksel Kalaycı

Baba Adı: Ahmet Haydar

Doğum yeri ve Tarihi:İstanbul-1939

Adres: Naima Sok. İlbey Sitesi 12 blok d.3 Yeşilköy/İstanbul

İş adresi: İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi/İstanbul

Adı Soyadı: Doç. Dr. Atilla Gürses

Baba Adı: Hüseyin

Doğum yeri ve Tarihi: Amasya-1949

Adres: Bülent Tarcan sok. Meriç Konak Apt.d.4 Gayrettepe/İstanbul

İş adresi: Yedikule Göğüs Cerrahisi Merkezi,1.cerrahi klinik şefi/İstanbul

Adı Soyadı: Doç. Dr. Levent Elbeyli

Baba Adı: Mesut

Doğum Yeri ve Tarihi:Gaziantep-1958

Adres: Sarıgüllük mah.14.sok.19/5 Gaziantep

İş adresi: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı/Gaziantep

Adı Soyadı: Doç. Dr. Yiğit Akçalı

Baba Adı: Adnan Ekrem

Doğum Yeri ve Tarihi: Kadirli-1954

Adres: Mustafa Kemal Paşa Bulvarı no.131/20/Kayseri

İş Adresi: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi/Kayseri