Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Tüzüğü

TÜRK GÖĞÜS CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1. Derneğin adı ’’TÜRK GÖĞÜS CERRAHİSİ DERNEĞİ’’dır. Derneğin merkezi Ankara’dır. Adresi Mustafa Kemal Mahallesi. 2132. Sokak. No: 9/6 Çankaya, 06530, Ankara’dır. Bu tüzükle 2908 sayılı Dernekler Kanununa uygunluğu sağlanmıştır.

Madde 2. Dernek il ve ilçelerde şubeler açabilir.

Madde 3. Derneğin amacı Göğüs Cerrahisi bilim dalının gelişmesini sağlamak ve bu alanda çalışanlar arasında mesleki bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmektir. Bu amaçla;

a) Göğüs cerrahisi alanında yurt içi ve yurt dışında sağlanan gelişmeleri yakından izlemek ve yaymak için ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar (kongre, seminer, panel, sempozyum, kurs) düzenlemek yayınlar yapmak.

b) Ülkemizde araştırma ve çalışmalar yapmak bu alandaki mevcut sorunlar için çözüm yolları geliştirmek hastaların eğitimi için çaba göstermek.

c) Göğüs cerrahisi alanında mezuniyet öncesi uzmanlık ve mezuniyet sonrası eğitimi planlamak eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için kurslar düzenlemek ve uygulamalar için sağlık tesisleri açmak,

d) Yasa ve tüzük kurallarına uyularak gerekli izinleri almak koşuluyla Göğüs Cerrahisi ile ilgili ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Gerektiğinde yurt dışında araştırıcı, eğitici ve konuşmacı davet etmek,

f) Göğüs Cerrahisi alanında çalışan araştırmacıları ve projelerini desteklemek, yönlendirmek ve ödüllendirmek,

g) Üyeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve derneğe gelir sağlamak amacıyla kültürel ve sosyal etkinlikler (piyango, balo, konser, gezi, kermes, sergi, spor yarışması vb.) düzenlemek, lokal açmak,

h) Konu ve amaçlara ulaşabilmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mallar almak, gereğinde satmak, taşınır ya da taşınmaz malları kiralamak, kiraya vermek.

Madde 4. Dernek siyasetle uğraşmaz.

DERNEĞE ÜYE OLMA

Madde 5. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, dernek üyeliği ilgili kanunla yasaklanmamış olanlar derneğe üye olabilir. Üyelik asıl, onursal ve fahri olmak üzere üç şekildedir.

a) Asıl Üyeler: Göğüs cerrahisi uzmanları, Göğüs cerrahisi ile uğraşan Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları, Göğüs cerrahisi bilim dallarında eğitimini sürdürmekte olan araştırma görevlileri ve asistanlar, Göğüs Cerrahisi bilim dalı ile ilişkisi olan diğer bilim dallarına mensup uzmanlar asıl üye olabilirler. Asıl üyeler derneğin yönetim, denetim, onur ve bilimsel kurullarına seçilebilirler ve bu kurulların seçiminde oy hakkına sahiptirler. Üyelikleri için giriş aidatı ve yıllık aidat öderler.

b) Onursal Üyeler: Yurt içi ve yurt dışı çalışmalarıyla Göğüs cerrahisi alanında yüksek başarılar sağlamış ve katkıda bulunmuş bilim adamları, Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurulu’na sunulur ve 2/3 çoğunluğun alacağı kararla onursal üye olurlar. Önceden asıl üye olmak koşuluyla onursal üyelerin Genel kurul’da oy hakkı vardır, fakat aidat ödemek zorunlu değildir.

c) Fahri Üyeler: Göğüs cerrahisi’nin gelişmesi için maddi ve manevi katkı sağlayan kişiler, Yönetim kurulu’nun kararı ile fahri üye olurlar. Fahri üyeler dernek organlarına seçilemezler, Genel kurulda oy hakları yoktur, istedikleri takdirde aidat ödeyebilirler.

Madde 6. Derneğe üye olabilmek için , Madde 4/a’daki özelliklere sahip kişilerin başvuru formunu doldurarak yönetim kuruluna bir dilekçe ile başvurusu gereklidir. Başvuru dilekçesine çalışma durumu gösterir resmi bir belge ve mesleki biyografi eklenir. Yönetim Kurulu üyelik başvurusunu en geç 30 gün içinde olumlu veya olumsuz olarak karara bağlamak ve adaya bildirmek zorundadır. Yeni üyeler ilk Genel Kurulda kurulun bilgisine sunulur.

Madde 7. Aşağıdaki hallerden birinin saptanması halinde, üyelik kaydı yönetim kurulunca silinir.

a) Dernek Kanununun 17. maddesinde belirtilen durumlar.

b) Yönetim kuruluna üyelikten ayrılma dilekçesi ulaşanlar, ölümler.

c) Derneğin gelişmesine ve amaçlarına ulaşmasına engel olacak davranışlarda bulunmak.

d) Derneğe ödemesi gereken yıllık aidatı, ait olduğu yılın sonuna kadar ödememek ve yönetim kurulu’nun yazılı uyarısı ile öngörülen sürede ödememekte direnmek.

e) Onur kurulu’nca üyelikten ihracı talep edilenler, Yönetim kurulu kararı ile ilk Genel Kurul kararı, yargı yolu açık kalmak koşulu ile kesindir. Bu karar üyelere duyurulur.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 8. Derneğin Organları: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu’dur.

GENEL KURUL

Madde 9. Derneğe kayıtlı üyeler Genel Kurul’u oluştururlar. Genel Kurul’un başlıca görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini 3 yıl süre ile seçer.

b) Denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerini 3 yıl süre ile seçer

c) Onur kurulu asıl ve yedek üyelerini 3 yıl süre ile seçer.

d) Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu ile denetleme kurulu raporunu görüşerek Yönetim kuruluna aklar.

e) Sorumlu görülen yönetim kurulu başkanı ve üyeleri hakkında dava açılmasına ve seçim zamanı gelmemişse işten el çektirmelerine ve yeniden seçime karar verir.

f) Yönetim kurulu ‘nun önereceği bütçe ile çalışma programını olduğu gibi veya değiştirerek kabul eder.

g) Gerektiğinde dernek tüzüğünde gerekli değişiklikleri yapar ve derneğin feshine karar verir.

I) Yıllık aidat miktarını saptar.

i) Bu tüzükte ya da mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

j) Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ya da ayrılması konusunda karar verir.

GENEL KURUL TOPLANTISI

Madde 10. Olağan genel kurul toplantısı üç yılda bir Ekim ayında yapılır. Ayrıca;

a) Yönetim ya da Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda,

b) Derneğin toplam asıl üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile Genel kurul Olağanüstü toplanır.

Madde 11. Genel kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi yönetim kurulunca düzenlenir. Genel kurul toplantısı, yönetim kurulu tarafından, toplantı tarihinden en az 15 gün önce toplantı günü ve saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek suretiyle katılacak üyelere duyurulur. Yönetim Kurulu ‘nun bu görevi yapmadığı durumlarda dernekler kanunun 20.maddesi hükümleri uygulanır. Bu ilanda belirlenen toplantı tarihinde çoğunluk sağlanamaması durumunda, iki toplantı tarihi arasında en az bir haftalık bir süre bulunmak koşulu ile ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı belirtilir.

Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ve toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılma hakkına sahip üyelerin listesi eklenir.

Toplantı herhangi bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma nedenleri de belirtilerek, toplantı ilanın yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan yapılarak üyelere duyurulur. İkinci toplantı, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılır. Üyeler ikinci toplantıya yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve toplantı aynı şekilde mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

Madde 12. Genel kurul toplantıları Dernek yönetim kurulunun uygun gördüğü yerde yapılır. Genel kurul, Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikincisinde çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel kurul’a katılan üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Hükümet komiserinin gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Açılıştan sonra toplantıya yönetmek üzere üyeler arasında açık oyla bir başkan ve iki yazman seçilir. Toplantıyı Genel kurul başkanı yönetir. Yazmanlar toplantı tutanağı düzenleyerek başkan ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Genel kurulda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular gündeme alınır. Her üye bir oy hakkına sahiptir. Genel kurul sonuçları, yeni yönetim kurulunca kanunda gösterilen sürede mahallin en büyük mülki amirliğine sunulur.

Madde 13. Genel kurulda kararlar mevcudun yarısından fazlasının oyu ile kabul edilir. Tüzükteki değişiklik önerileri 2/3 çoğunlukla kabul edilir.

YÖNETİM KURULU

Madde 14. Yönetim kurulu Genel kurul tarafından üç yıl için seçilen 9 asil 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri , üst üste iki dönem seçildikten sonra, aradan bir dönem geçmedikçe, yeniden aday olamazlar.Yeni yönetim kurulu kendi içinde başkan ,Genel Sekreter ve Mali Sekreter‘ini seçer. Yönetim kurulu üyeleri ve yedekleri genel kurul tarafından teker teker veya liste halinde gizli oy ile seçilir. Seçimin ne şekilde yapılacağını (teker teker veya liste halinde ) Genel kurul kararlaştırır. Asıl üyeliklerde boşalma olması durumunda yedek üyeler sırayla göreve çağırılırlar. Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması durumunda dernekler kanunun 28.Maddesi uygulanır. Yönetim kurulunun görev süresi üç yıldır. Üç yılda bir yapılan her olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu seçimi yenilenir. Aynı üyeler yönetim kuruluna yeniden seçilebilirler.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15. Yönetim kurulu en az 3 ayda bir başkanın çağrısı ile toplanır ve gündemdeki konuları karara bağlar. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Üst üste üç toplantıya katılmayan Yönetim kurulu Üyesi istifa etmiş olur sayılır.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a- Derneği her alanda temsil etmek ya da bu konuda Yönetim kurulu üyeleri’nden birine yada birkaçına yetki vermek.

b- Derneğin amaçları doğrultusunda her türlü çalışmada bulunmak.

c- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak.

d- Görev dönemine ilişkin çalışma raporunu ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel kurul’a sunmak.

e- Genel kurulun aldığı karaları uygulamak.

f- Üye olmak isteyenlerin başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak.

g- Derneğin bilimsel etkinliklerinin yürütülebilmesi için alt komiteler kurmak. Bu komitelere görevliler atamak, alt komitelerin çalışmalarını denetlemek, gerektiğinde bu çalışmaları durdurmak.

h- Gerektiğinde üyelere uyarıda bulunmak. Onur kuruluna göndermek ya da üyeliklerine son vermek.

ı- Ulusal ya da uluslararası kongre ve diğer bilimsel toplantıların yapılmasını kararlaştırmak ve bu etkinlikleri düzenlemek.

i- Tüzük değişikliği gerektiğinde önerilerini Genel kurula sunmak.

j- Derneğin amaçları doğrultusunda koruyucu, tedavi edici ve eğitici tesisler kurarak işletmek.

k- Dernek merkezi işlerini yürütmek için gerekirse bina satın almak,kiralamak ücretli personel tutmak.

l- Genel kurul’u toplantıya çağırmak.

m- Onursal üyelerin seçimi için Genel kurul’a teklifte bulunmak,fahri üyeleri belirlemek.

n- Bu tüzükte ya da mevzuatta Yönetim kurulunca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ’NİN YETKİ VE GÖREVLERİ

Madde 16.

Başkan: Derneğin idari ve bilimsel temsilcisidir. Gerekli gördüğü zaman Yönetim kurulu ‘nu toplantıya çağırır. Yönetim kurulunu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim kurulunun vereceği yetkiye dayanarak dernek adına borç ve hak sağlayıcı işlemler yapar. Dernek yararına gördüğü işlemleri gerçekleştirir. Dernek adına bankalarda hesap açıp kapatmaya, bu hesaplardan ilgisi ile birlikte para çekmeye yetkilidir.

Genel Sekreter: Derneğin üye kayıt defterini, karar defterini ve gelen-giden evrak defterini tutar, yazışmaları yapar, dosyaların düzenli tutulmasını ve Yönetim kurulu gündemin hazırlanmasını sağlar. Başkanın yokluğunda onun görevlerini üstlenir.

Mali Sekreter: Derneğin gelir-gider defterini,bütçe defterini ve demirbaş defterini tutar. Tahmini gelir ve gider bütçesi hazırlar. Derneğin mali durumunu yönlendirir. Sarf ve gelir belgelerini düzenli biçimde korur. Ödemelere ait belgeleri, aidat, bağış ve benzeri gelirlere ilişkin makbuzları imzalar. Toplanan paraları Yönetim kurulu’nca belirlenen bankalara yatırır. Yönetim kuruluna bu işlemler konusunda bilgi verir.

DENETLEME KURULU

Madde 17. Denetleme kurulu, Genel kurulda seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Asil üyeler aralarında birini başkan seçerler. Denetleme kurulu en az 6 ayda bir toplanarak gereken incelemeleri yapar. Derneğin gelir ve giderlerini, hesaplarını denetler saptamalarını Yönetim kuruluna bildirir. İki yılda faaliyet dönemi sonunda elde ettikleri bilgileri içeren bir rapor hazırlayarak Genel kurul toplantısına sunulmak üzere Yönetim kuruluna verir. Gerektiğinde genel kurul ‘u olağanüstü toplantıya çağırır.

ONUR KURULU

Madde 18. Onur kurulu, Genel kurul ‘da seçilen 5 üyeden oluşur. Onur kurulu’na seçilebilmek için tüzükte yer alan asıl üyelik koşullarına ek olarak, Göğüs cerrahisi alanında en az 15 yıllık deneyimi olmak ve 45 yaşını aşmış bulunmak gerekir. Onur kurulu, meslek onurunun korunması için her türlü tedbir almak, gerekirse üyenin ihracı için Yönetim kuruluna öneri vermek yetkisindedir.

ŞUBELERİN ORGANLARI

Madde 19. Genel Merkez Yönetim Kurulunca gerekli görülen yerlerde, Genel Merkez Yönetim Kurulunun yetkili kıldığı ve bulundukları yerde ikamet eden, asil üye olabilecek nitelikteki üç kişinin, kanunda yazılı olduğu usulle en büyük mülki amire başvurması ile şubeler kurulur. Bu başvuruya, yetki belgesinin ve Genel Merkez Tüzüğünün yeterli sayıda eklenmesi gereklidir. Şubeler genel merkez tüzüğünü aynen kabul etmek zorundadır. Sadece şubenin yeri ve Adresi yazılı olan maddelerde değişiklik usulüne uygun olarak yapılabilir.

Madde 20. Açılacak şubeler bu tüzükle veya sonradan çıkarılacak tüzük ve içtüzüklerle Genel Merkez Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışırlar. Genel Merkezin bu şubeler üzerinde her zaman ve her şekilde kontrol yetkisi vardır. Genel Merkez Yönetim Kurulu, gerektiğinde salt çoğunlukla karar alarak, şubelerin yönetim kurullarını geçici veya kesin olarak işten el çektirebilir.

Madde 21. Şubelerin adı “Türk Göğüs Cerrahisi Derneği ………. Şubesi” şeklinde belirtilir.

Madde 22. Şubelerin organları şunlardır.

1- Şube genel kurulu

2- Şube yönetim kurulu

3- Şube denetleme kurulu

ŞUBE GENEL KURULU

Madde 23. Şube genel kurulu üç yılda bir eylül ayının sonuna kadar olağan toplantısını yapar. Olağan toplantı yeri dışında genel kurul yönetim kurulu veya denetim kurulun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

TOPLANTI VE KARAR ALMA ÜSÜLÜ

Madde 24. Toplantı yeri, çağrı toplantı ve karar almaya ilişkin hususlarda tüzükte merkez genel kurulunun belirlenmiş olan hükümler uygulanır, ancak

1- Şube genel kurulunun toplantısına ait ilan gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak sureti ile de yapılabilir.

2- Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kuruluna en az onbeş gün önce bitirmek zorundadır.

ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 25. Şube genel kurulu aşağıda yazılı görevleri yapar.

1- Şube organlarını seçmek.

2- Dernek tüzüğünde gerekli görülen değişiklik tekliflerini hazırlamak.

3- Şubelerinin diğer organlarının raporlarını görüşmek.

4- Şubenin bütçesi hesaplarını görüşmek ve karara bağlamak.

5- Şube için gerekli taşınmaz malların satın alınması ve mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

6- İlgili mevzuat ve tüzükte şube genel kurulunca yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 26. Şube yönetim kurulu şube genel kurulunda kapalı oyla seçilir. Şube yönetim kurulu beş asil, beş yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca üç yıl süreyle seçilir. yirmi beşten az üyesi bulunan bölgelerde şube açılamaz. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy sayısına göre göreve çağrılması zorunludur. Adları belirtilen illerde şubelerin açılmasına karar verilmiştir. Bunlar Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun illeridir.

Şube yönetim kurulu aşağıda belirtilen görevleri yapar.

1- Şubeyi temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden en az ikisine yetki vermek.

2- Şubenin gelir ve gider hesaplarını ilişkin işlemleri yapmak bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

3- Şube genel kurulu toplantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak.

4- Gerekli olduğu hallerde merkez genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağırmak.

5- Şube ile merkez arasında bağlantı ve işbirliği sağlamak üzere gerekli iletişimi sürdürmek

6- Dernek tüzüğünün ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak Yönetim kurulu üye tam sayısının bir fazlası ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Şubenin çalışmaları her yılın nisan ayının onbeşine kadar genel merkeze gönderilir.

ŞUBE DENETÇİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 27. Derneğin asil üyeleri arasından, şube genel kurulu tarafından en az üç asil üç yedek denetçi seçilir. Denetçinin görev süresi üç yıldır, süresi bitenler tekrar seçilebilir. Denetçiler şubenin her türlü çalışmalarına altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını yönetim kuruluna ve çalışmaları için gerekli her kolaylığı sağlar.

ŞUBELERİN VE GENEL MERKEZİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 28 Genel merkezin kaynakları;

Üye yıllık aidatlarının ve şubelerin diğer gelirlerinin %75’i genel merkeze %25’ye şubeye kalacaktır.

Toplantı, balo, eğlence, gezi gibi sosyal faaliyetlerinin giderleri çıkarıldıktan sonra kalan gelirlerin tümü.

Bilimsel yayınlar ve etkinliklerden elde edilen gelirler.

Derneğin mal varlığından elde ettiği gelirler.

Bağış ve yardımlar.

Diğer gelirler.

Şubelerin gelir kaynakları;

Üye yıllık aidatının %25’idir. Diğer tüm etkinliklerin % 25’idir.

AİDAT MİKTARI

Madde 28. Derneğin asil üyelerinden yıllık 30 TL alınır. Aidatlar yıllık, altı aylık veya üç aylık olarak makbuz karşılığı derneğe ödenir.

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 29. Derneğin tüzüğü, Yönetim kurulu’nun önerisi üzerine Genel kurul’a katılanların 2/3 çoğunluğu tarafından alınacak kararla değiştirilebilir. Değişiklik önerileri önceden yazılı olarak üyelere bildirilmelidir. Tüzük değişikliği 2908 sayılı Dernekler Kanunun 13. Maddesi uyarınca ilan edilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 30. Derneğin iç işleyiş ve denetimi için Yönetim kurulu tarafından hazırlanarak Genel kurul tarafından son şekli verilecek yönetmelikler hazırlanabilir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİ

Madde 31. Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

Üyelerden alınacak aidatlar,

Bağış ve yardımlar.

Dernek tarafından düzenlenecek konser, sergi, konferans, seminer, kurs, ders notları ve kitap basımı, kermes, piyango, spor yarışması, balo, temsil ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

Madde 32. Derneğin giderleri şunlardır:

Genel kurul giderleri.

Toplantı giderleri.

Yayınlanacak kitap ve benzeri basılı materyal giderleri.

Dernek amaçlarına uygun hertürlü faaliyetin gerektirdiği giderler.

DERNEĞİN GELİR GİDERLERİNİN İZLENMESİDE UYULACAK İLKELER

Madde 33. Derneğin her türlü geliri Dernekler Kanunu hükümlerine uygun şekilde sağlanacak alındı belgesi ile hertürlü gideri de harcama belgesi ile belgelendirir. Bu belgelerin 5 yıl saklanması zorunludur. Alındı belgesinde ilgilinin açık kimliği ve imzası bulunacaktır. Dernek adına bağış ve yardım toplamaya yetkili kişiler Yönetim kurulu tarafından belirlenerek açık kimlikleri mahalli mülki amirliğine bildirecektir. Adlarına düzenlenecek onaylı ve resimli kimlik kartlarıyla ancak bu kişi yada kişiler aidat, bağış, yardım ve benzeri gelirleri toplamaya yetkilidirler. Bunların dışında kimse para toplamaya yetkili değildir. Dernek, dernekler kanununun da verdiği yetkiye dayanarak, toplam varlığının %20’si oranında borçlanabilir.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 34. Dernek kayıtları için Noter tarafından onaylanmış olan aşağıdaki defterler tutulur.

Üye kayıt defteri: Derneğe üye olanların kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, yıllık aidatları bu deftere yazılır.

Karar defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve sayı verilerek bu deftere yazılır. Kararlar toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Gelen-giden evrak defteri: Gelen giden evrak, tarih sayı verilerek bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları, giden evrakın ise kopyaları dosyaların da saklanır.

Gelir-gider defteri: Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları, harcanan paraların verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. Tüm gelir ve giderler cari usule uygun makbuz ve faturalarla yapılır.

Bütçe defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere incelenir.

Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaş eşya, markası, satın alınma tarihi ve benzeri özellikler belirtilerek bu deftere kaydedilir.

Alındı belgesi kayıt defteri: İlk üç defterin tutulmasından Yönetim kurulunun Genel sekreter üyesi, ikinci 3 defterin tutulmasından Mali Sekreter üyesi sorumludur.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

Madde 35. Derneğin feshine Genel kurul karar verir. Bunun için Genel kurul’un üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile toplanması gerekir. Karar katılanların 2/3 çoğunluğu ile alınabilir. İlk toplantıda 2/3 çoğunluk sağlanamaz ise Genel kurul ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, karar için katılanların 2/3’sinin oyu yeterlidir. Fesih kararı Yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Dernek feshedildiği takdirde, feshe karar veren Genel kurul, dernek mallarını, parasını ve haklarını Türk Tıp derneklerinden birine devreder, devir ve tasfiyeyi kimlerin yapacağını kararlaştırır.

Madde 36. Bu tüzükte yer almayan konularda 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 37. Yönetim kurulu, dernek için hazırlatacağı amblem örneklerini ilk Genel kurul’a sunar ve burada derneğin amblemi seçilir. Dernek, tüm yazışmalarında bu amblemi kullanır.

KURUCU ÜYELER

Madde 38. Derneğin kurucu üyelerinin adı ve görev yerleri:

Ek madde 1. Bakanlar kurulundan gerekli izin alındığında derneğin adı ’’Türk Göğüs Cerrahisi Derneği ‘’olarak değişecektir.

Adı Soyadı: Prof. Dr. Şinasi Yavuzer.
Baba Adı: Mehmet Cahit
Doğum Yeri ve Tarihi: Erzincan,1941
Adres: Koza Sokak 114/86 G.O.P. /Ankara
İş Adresi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, 06100, Sıhhiye / Ankara

Adı Soyadı: Prof. Dr. İlker Ökten
Baba Adı: Necip
Doğum Yeri ve Tarihi: Gölcük,1948
Adres: 35. Sokak No: 22 Bahçelievler /Ankara
İş Adresi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, 06100, Sıhhiye / Ankara

Adı Soyadı: Prof. Dr. Hadi Akay
Baba Adı: Hakkı
Doğum Yeri ve Tarihi: Çubuk, 1946
Adres: Çicekdağ Sokak No:2 /2  G.O.P. /Ankara
İş Adresi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, 06100, Sıhhiye / Ankara

Adı Soyadı: Prof. Dr. Şevket Kavukçu
Baba Adı: Ahmet Hamdi
Doğum Yeri ve Tarihi: Çorum, 1951
Adres: 7. Sokak 13/1 Bahçelievler/Ankara
İş Adresi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, 06100, Sıhhiye / Ankara

Adı Soyadı: Op. Dr. Güven Çetin
Baba Adı: Ahmet Ziyaettin
Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 1939
Adres: Mebus Evleri Ergin Sokak 31/12 Tandoğan/Ankara
İş Adresi: Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi 1.Cerrahi Kliniği Şefi/Ankara

Adı Soyadı: Prof. Dr. Göksel Kalaycı
Baba Adı: Ahmet Haydar
Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1939
Adres: Naima Sokak İlbey Sitesi 12 Blok Daire 3 Yeşilköy/İstanbul
İş Adresi: İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi/İstanbul

Adı Soyadı: Doç. Dr. Atilla Gürses
Baba Adı: Hüseyin
Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya, 1949
Adres:  Bülent Tarcan Sokak Meriç Konak Apartmanı Daire 4 Gayrettepe/İstanbul
İş Adresi: Yedikule Göğüs Cerrahisi Merkezi,1.Cerrahi Klinik Şefi/İstanbul

Adı Soyadı: Doç. Dr. Levent Elbeyli
Baba Adı: Mesut
Doğum Yeri ve Tarihi: Gaziantep,1958
Adres: Sarigüllük Mahallesi 14. Sokak 19/5 Gaziantep
İş Adresi: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı/Gaziantep

Adı Soyadı: Doc. Dr. Yiğit Akçalı
Baba Adı: Adnan Ekrem
Doğum Yeri ve Tarihi: Kadirli, 1954
Adres: Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No.131/20/Kayseri
İş Adresi: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi/Kayseri