Yeterlik İç Yönergesi

GÖĞÜS CERRAHİSİ UZMANLIK DALI YETERLİK İÇ YÖNERGESİ

Son güncelleme 26 Nisan 2019 tarihli
Genel Kurula göre yapılmıştır.

I- TANIM

Türk Göğüs Cerrahisi Yeterlik Kurulu, Türk Göğüs Cerrahisi Derneğinin özerk, yan bir kuruluşudur. Yeterlik Kurulu, özerk çalışan, kâr amacı olmayan sivil bir kurul olarak yapılanmıştır. Bu kurulun çalışma ilkeleri, Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTB–UDKK) yönergesi ile uyumludur. Bu yönergede Dernek: Türk Göğüs Cerrahisi Derneğini, Yeterlik: Türk Göğüs Cerrahisi Yeterliğini, Yeterlik Genel Kurulu: Yeterlik belgesi almış göğüs cerrahisi uzmanlarından oluşan kurulu, Bakanlık: T.C. Sağlık Bakanlığını tanımlar.

GENEL KONULAR

II- AMAÇ

  1. Göğüs Cerrahisi Uzmanlık eğitimi standardının oluşturulması, korunması ve yükseltilmesi,
  2. Eğitimde ve uygulamada kalite denetiminin sağlanması,
  3. Uzmanlık eğitimi sonrasında Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerine katılımın teşvik edilmesi, özendirilmesi ve denetlenmesidir.

III- YÖNTEM

Yeterlik kurulu V. maddede belirtilen kurul ve komisyonlarla işlevlerini yürüterek amaçlarına uygun olarak standardına uygun kişi ve kuruluşlara Yeterlik Belgesi verir. Bunun için ülke düzeyinde gönüllü adayların standart sınav şartlarını oluşturur ve sınavları yapar.

IV- ADRES

Türk Göğüs Cerrahisi Yeterlik Kurulu’nun Adresi Türk Göğüs Cerrahisi Derneği merkezinin olduğu yerdedir.(Şu an için dernek merkezi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’dır.)

V- YETERLİK KURULUNUN YAPISI

Türk Göğüs Cerrahisi Yeterlik Kurulunun yapısı, aşağıdaki bölümlerden oluşur:

  1. Yeterlik Genel Kurulu
  2. Yürütme Kurulu
  3. Denetleme ve Danışma Kurulu
  4. Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu
  5. Sınav Komisyonu

V-1. Genel Kurul

Türk Göğüs Cerrahisi Uzmanlık Dalında Yeterlik belgesini alan her Göğüs Cerrahisi Uzmanı Göğüs Cerrahisi Yeterlik Genel Kurulunun doğal üyesidir. Yeterlik genel kurulu üyeleri arasından çeşitli kurul ve komisyonlara üye seçilirler. Bir üye birden fazla kurulda görev alamaz.

V-1.1 Genel Kurul Görevleri:

Türk Göğüs Cerrahisi Yeterlik Genel Kurulu, en az 2 yılda bir toplanır. Yeterlik Kurulunun ana karar organıdır. Yeterlik Genel Kuruluna katılmak için dernek aidat borcu bulunmamak, kamu hizmetlerinden yoksun bırakılma ve meslekten men cezası almamış olmak gerekir. Genel Kurulun temel ödevleri;

a. Yeterlik kurulunun bütçesini oluşturmak

b. Yürütme Kurulu, Denetleme ve Danışma Kurulunu seçmek.

c. Bir önceki dönemin kurullarının çalışma raporlarını görüşerek ibraları hakkında karar vermektir.

V-2. Yürütme Kurulu

Eğitim Kurumlarında aktif olarak çalışan eğitici (profesör, doçent, şef ve şef yardımcısı) konumundaki Yeterlik Genel Kurulu üyeleri arasından Yeterlik Genel Kurulu tarafından 2 yıllığına seçilir. (Şef ve şef yardımcısı tanımları 6 Aralık 2012 tarihindeki Genel KuruldaEğitim Görevlisi tanımı ile değiştirilmiştir.)
Yürütme Kurulu 5 asil (4 üye Yeterlik Genel Kurulu tarafından seçilir, 1 üye Dernek Yönetim Kurulunca seçilir.) ve 3 yedek üyeden oluşur. Yılda en az 2 kez toplanarak gündemlerini görüşürler ve oy çokluğu ile karar alırlar. Oylamanın eşit çıkması durumunda başkanın oyu 2 oy sayılır. Vefat, istifa, bir dönemde 3 yürütme kurulu toplantısına mazeretsiz katılmadığı veya aktif eğiticilik niteliği değiştiği için yürütme kurulu üyeliği düşen üyenin yerine yedeklerden sıra ile üye alınır. Boşalan üyelik dernek kontenjanından ise Dernek Yönetim Kurulu yeni bir üye seçerek Yeterlik Yürütme Kurulunda görevlendirir.

Yürütme Kurulu, kendi arasından bir başkan, bir sekreter üye seçer. Yürütme Kurulu üyeleri ardışık iki dönemden çok seçilemezler.

V-2.1. Yürütme Kurulunun Görevleri:

a. Yeterlik Genel Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak.

b. Akreditasyon Komisyonu ve Sınav Komisyonunu seçmek. Bu kurul ve komisyonların hazırladığı raporları görüşerek karar almak ve uygulamak.

c. Yeterlik sınav tarihlerini, giriş aidatlarını belirlemek ve yıl başında ilan etmek.

d. Yeterlik belgesi almaya hak kazananlara belgelerini düzenleyerek vermek.

e. Yeterlik Genel Kurulunu toplamak ve çalışma raporu sunmak.

V-3. Denetleme ve Danışma Kurulu

Yeterlik Genel Kurulunca eğitim kurumlarında 10 yıldır eğitici kadrosunda bulunan üyeler arasından 3 asil ve 2 yedek üye olmak üzere 2 yıl için seçilir. Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi, Yeterlik Yürütme Kurulu seçimleri ile birlikte yapılır. Bir üye en fazla iki dönem için seçilebilir. Yılda en az 2 kez toplanarak gündemlerini görüşürler ve oy çokluğu ile karar alırlar. Oylamanın eşit çıkması durumunda başkanın oyu 2 oy sayılır.Vefat, istifa, bir dönemde 3 denetleme ve danışma kurulu toplantısına mazeretsiz katılmadığı veya aktif eğiticilik niteliği değiştiği için denetleme ve danışma kurulu üyeliği düşen üyenin yerine yedeklerden sıra ile üye alınır.

V-3.1. Denetleme ve Danışma Kurulunun Görevleri:

Denetleme ve Danışma Kurulu, yılda en az iki kez toplanarak, Yürütme Kurulu kararlarını ve icraatını denetler. Gerektiğinde, Yürütme Kurulunun öngördüğü tartışmalı konularda rapor verir. Denetleme ve Danışma Kurulu her yıl bir ara rapor, dönem sonunda ise kesin rapor hazırlar. Hazırlanan kesin rapor, Yeterlik Genel Kuruluna sunulur. Olağanüstü durumlarda 15 gün önceden haber vermek suretiyle Yeterlik Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantılarda gündeme ilave yapılamaz.

V-4. Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Akreditasyon Komisyonu)

Yürütme Kurulunun seçeceği aktif eğitici (profesör, doçent, klinik şefi ve şef yardımcısı) kadrolarında olan 5 asil 3 yedek üyeden oluşur. (Şef ve şef yardımcısı tanımları 6 Aralık 2012 tarihindeki Genel Kurulda Eğitim Görevlisi tanımı ile değiştirilmiştir.)Bu üyeler, iki yılda bir ve en çok iki dönem için seçilebilir. Komisyon üyeleri, kendi aralarından bir başkan ve bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçerler. Yılda en az 2 kez toplanarak gündemlerini görüşürler ve oy çokluğu ile karar alırlar. Oylamanın eşit çıkması durumunda başkanın oyu 2 oy sayılır. Vefat, istifa, bir dönemde 3 akreditasyon komisyonu toplantısına katılmadığı veya aktif eğiticilik niteliği değiştiği için akreditasyon komisyonu üyeliği düşen üyenin yerine yedeklerden sıra ile üye alınır. Yılda en az iki kez veya Yürütme Kurulunun çağrısı ile gerektiğinde toplanarak hazırladıkları raporu, Yürütme Kuruluna sunarlar.

V-4.1. Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonunun Görevleri:

a. Eğitim kurumları ve eğitim programlarını kurumların daveti üzerine denetler ve hazırladıkları raporu, kuruma ve Yürütme Kuruluna sunar.

b. Eğitim kurumları standardı konusunda Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.

c. Eğitim müfredatı konusunda Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.

d. Kişi ve kurumların takip etmesi uygun olan dergi, yayın, çalışma ve kitapların listesini her yıl yayınlar ve buralarda çıkacak konferans, panel,yazı ve yayınların puanlarını belirler.

V-5. Sınav Komisyonu

Aktif eğitici kadrolarında en az 5 yıldır görev yapan profesör, doçent, klinik şefi ve şef yardımcılarından Yürütme Kurulunun 2 yıllığına seçeceği 5 kişiden oluşur. (Şef ve şef yardımcısı tanımları 6 Aralık 2012 tarihindeki Genel Kurulda Eğitim Görevlisi tanımı ile değiştirilmiştir.)Üyeler, kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçerler. Boşalan üyeliğe Yürütme Kurulunca 15 gün içinde yeni üye seçilerek atanır. Yılda en az 4 kez toplanarak, değerlendirmelerini içeren raporu Yürütme Kuruluna sunarlar.

V-5.1. Sınav Komisyonunun Görevleri:

a. Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların, başvurularını değerlendirir ve yeterli bulunanların sınava alınmasını sağlar.

b. Yeterlik sınavlarının hazırlanmasını sağlar.

c. Yeterlik yazılı sınavlarının bilimsel denetimini yapar.

d. Aynı jüride bir eğitim kurumundan birden fazla jüri üyesi bulunamaz.

e. Sınav sonuçlarını değerlendirerek Yürütme Kuruluna bildirir.

f. Eğitim içi sınavlarının hazırlanmasını ve yapılmasını sağlar.

g. Eğitim içi sınavların değerlendirmesini yapar ve gerekli kurul ve kurumlara bilgi verir.

h. Sınav hazırlıkları ile ilgili alt komisyonları belirler.

VI- KURUL ÇALIŞMALARININ BÜTÇE VE FİNANSMANI

VI-1. Genel Hükümler

Türk Göğüs Cerrahisi Yeterlik Kurulu’nun çalışmalarının finansmanı Türk Göğüs Cerrahisi Derneği tarafından yapılır. Muhasebe işlemlerinin mali yönden sorumluluğu Türk Göğüs Cerrahisi Derneği’ne aittir. Yeterlik Kurulu’nun Türk Göğüs Cerrahisi Derneği’ne sağladığı gelir ve dernek bütçesinden yaptığı harcamaların gelir ve gider kayıtları ve resmi muhasebe işlemleri Türk Göğüs Cerrahisi Derneği’nin muhasebe birimince yürütülür. Sınava giriş, Yeterlik belgesi düzenlenmesi gibi kalemlere ilişkin ödemeler Türk Göğüs Cerrahisi Yeterlik Kurulu adına dernek makbuzları kullanılarak tahsil edilir. Bu ücretler her yıl için ayrı ayrı belirlenir. Ödeme yapan bir aday sınava girmekten vazgeçerse ödemesi iade edilmez.

VI-2. Koşullar

Türk Göğüs Cerrahisi Yeterlik Kurulu belgesi almış bulunan kişilerin profesyonel yaşantıları süresince Türk Göğüs Cerrahisi Derneği’ne aktif üye olmaları ve yıllık aidatlarını düzenli olarak ödemeleri gerekir.

VI-3. Yaptırım

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği ile ilgili üyelik yükümlülüklerini yerine getiremeyenler ve Yeterlik Belgesi ile ilgili kararlara uymayanlar için Yeterlik Genel Kurulu belgelerin geçerliliği ile ilgili yaptırım kararları alabilir.

VII- UZMANLIK ALANI VE EĞİTİMİ

VII-1. Uzmanlık Dalı: Göğüs Cerrahisi Uzmanlık Dalı’dır.

VII-2. Uzmanlık Eğitimi: Eğitim süresi ve yapılacak rotasyonlar ve rotasyon süreleri, Tababet Uzmanlık Tüzüğü ile belirlenir.

VIII- EĞİTİMİN BELGELENDİRİLMESİ

VIII-1. Eğitimin Belgelendirilmesi: Adayın sınavlara girebilmesi için:

a. Göğüs Cerrahisi Uzmanı olduğunun belgelendirilmesi (T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı).

b. Eğitimi ve uzmanlığı süresince yaptığı cerrahi ve bilimsel uygulamalarının kurumu tarafından onaylı belgesi gereklidir.

Bu belgeler, Sınav Komisyonu tarafından incelenir ve belgeleri tamam olan adaylara sınava girme hakkı verilir.

IX- SINAV

IX-1. Genel Bilgiler

Yapılacak sınavların belirlenmesi ve sınava girebilecek nitelikteki adayların tanımlanmasından sonra, sınavın giriş şartları, basamakları ve sınav takvimi Sınav Komisyonu tarafından belirlenir. Sınav takvimi, Yürütme Kurulunun onayı ile ilan edilir. Sınavlar yılda en az bir kez yapılır.

IX-2. Eğitim İçi Sınavları

Uzmanlık eğitimi sırasında, gerektiğinde ülke çapında bir sınav olarak yapılır. Eğitim içi sınavlarına, tüm eğitim kurumlarındaki tıpta uzmanlık öğrencileri ve asistanları gönüllü olarak katılabilir. Bu sınav sonuçları değerlendirilerek eğitim kurumlarına karşılaştırmalı olarak bildirilir.

IX-3. Yeterlik Sınavları

Yeterlik Sınavına girebilmek için 7.1’inci madde hükümleri uygulanır. Yeterlik sınavı iki aşamada yapılır.

a .Yazılı Sınav

Bilgi ölçmeye yönelik olarak yapılacak sınav, yılda en az bir kez yapılır. Başarılı olmak için % 70 puan almak gereklidir. Sınavı geçenler, ikinci aşama olan sözlü sınava girmeğe hak kazanırlar. Başarılı yazılı sınav sonuçları 5 yıl için geçerlidir. Sınavın kapsamı, şekli Sınav Komisyonu tarafından belirlenir. Sınav sonuçları, sınava katılan kişiye bildirilir.

b. Sözlü Sınav

Uygulamaya yönelik, adayın klinik becerisini ölçecek nitelikte yapılan bir sınavdır. Yılda en az bir kez yapılır. Bu sınava girme hakkını, yazılı sınavda başarılı olanlar elde eder. Sınav, oluşturulan jüri tarafından “sorun çözmeye yönelik” teorik bilgileri de içerecek şekilde yapılır. Başarılı olmak için jüri üyelerinden % 70 puan almak gerekir.

IX-4. Yeterlik Belgelendirilmesi

Sınav sonucunda başarılı olanlara Yeterlik Belgesi verilir. Bu belgenin geçerliliği 10 yıldır.

IX-5. Yeniden Belgelendirme

10 yılın sonunda yeniden belgelendirme için aşağıdaki standartlara uyan kişilerin Yeterlik geçerlik süresi 10 yıl için uzatılır. Bu uzatma için, TTB–STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilmiş, göğüs cerrahisi ile ilgili Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerine katılmış olmak ve en az 100 STE kredisi almak gerekir. Bu kredilerden 50’sinin son 5 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir.

“Veya son 10 yıl içerisinde kendi konusu ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası statüde 5 kongreye katıldığını belgelemek gerekir.” (6 Aralık 2012 tarihindeki Genel Kurulda eklenmiştir.)

X-GEÇİCİ MADDELER

X-1. Bu yönerge, 18.01.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

X-2. Halen eğitim kurumlarında çalışmakta olan profesör, doçent, klinik şefi ve klinik şef yardımcıları, bu yönergenin Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu’nca kabulüyle, Göğüs Cerrahisi Derneği Yeterlik yürütme kurulu tarafından Yeterlik Belgesini alırlar.

X-3. Yeterlik Belgesi, belge sahibi kişinin meslekten men cezası alması durumunda iptal edilir.

X-4. İlk Yeterlik sınavı, bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl (iki yıl) içinde yapılacaktır.

X-5. Son 5 yılını göğüs cerrahisi eğitimi veren bir kurumda uzman olarak geçiren göğüs cerrahisi uzmanları Yürütme Kurulunun belirleyeceği kriterlere uyduklarını tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde müracaat ederek belgeledikleri taktirde Yürütme Kurulu kararıyla Yeterlik belgesini sözlü sınavla alırlar. Sınav yer ve zamanını sınav komisyonu belirler.

X-6. Halen genel cerrahi ve kalp damar cerrahisi dallarında uzman olup göğüs cerrahisi kliniklerinde öğretim üyesi kadrosunda çalışan ve/veya Avrupa Göğüs Cerrahisi Yeterlik Belgesi olan kimseler tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde müracaat ederek durumlarını belgeledikleri taktirde Yürütme Kurulunun vereceği rapor doğrultusunda Genel Kurul tarafından değerlendirilerek Yeterlik verilip verilmeyeceğine karar verilir.

X-7. Göğüs cerrahisi uzmanı olarak meslekte 10 yılını dolduran, eğitim veren göğüs cerrahisi kliniklerinde doçent veya profesör olarak çalışma hayatına devam eden ancak yeterlik sınavına giremediği için belge alamamış dernek üyeleri 31.12.2020 tarihine kadar yapılacak olan yeterlik sınavlarına başvurmaları halinde yalnızca sözlü sınava alınarak, başarılı olanlara belge düzenlenir. (bu madde 26.04.2019 tarihli genel kurul kararı ile eklenmiştir.)